Како да продавате преку Купуваме.мк

Рекламирањето и продажбата преку Купуваме.мк, ќе ви донесе брзи резултати и промоција пред огромен број на нови потенцијални корисници, неспоредливо со било кој друг вид на маркетинг.


Брзи резултати

Резултатите се брзи и директно мерливи - веднаш знаете колку нови корисници сте добиле преку Купуваме.мк.


Квалитетни клиенти

Купуваме.мк ќе ви донесе квалитетни клиенти кои се генерално едуцирани, сериозни и платежно способни корисници, секогаш спремни да користат и некоја ваша услуга плус или производ и да се вратат повторно кај вас доколку се задоволни од услугата или производот.


Експертска помош

Ние ќе ви помогнеме да ја направите најдобрата понуда, во зависност од вашите потреби и цели. Со нашето искуство и начин на работа, ние знаеме како да ви донесеме нови клиенти и со задоволство ќе ви помогнеме да направите профитабилна промоција на вашиот производ.